سوال شماره ۳ – چرخاندن آرایه به تعداد مشخص

سوال شماره ۳  – چرخاندن آرایه به تعداد مشخص نوشته شده در   javascript 15 آگوست , 2019 توسط  عباس حسینی

در یک آرایه تعداد اعداد صحیح [از صفر تا N] داریم  و میخواهیم عناصر آرایه را به تعداد k بچرخانیم
مثلا فرض کنید یک آرایه داریم

برای چرخاندن یک آرایه داریم A = [3, 8, 9, 7, 6] و میخواهیم سه بار این آرایه را بچرخانیم که نتیجه آن به شکل زیر میشود

[۳, ۸, ۹, ۷, ۶] -> [6, 3, 8, 9, 7]
[۶, ۳, ۸, ۹, ۷] -> [7, 6, 3, 8, 9]
[۷, ۶, ۳, ۸, ۹] -> [9, 7, 6, 3, 8]

همانطور که میبینید در هر بار چرخاندن عنصر آخر آرایه به اول آمده و بقیه عناصر در ادامه آن قرار میگیرند پس جواب این مسئله به شکل زیر میباشد