روش کار استفاده از redux در react

روش کار استفاده از redux در react نوشته شده در   react 5 نوامبر , 2018 توسط  عباس حسینی

قبل از استفاده از redux ابتدا پوشه های زیر را مانند نقشه زیر در پروژه خود بسازید


├── src
│  ├── components
│  │  └── ...
│  ├── actions
│  │  └── ...
│  ├── reducers
│  │  └── ...
│  ├── store
│  │  └── ...    

بعد از این که پوشه های مورد نظر را ساختیم ، redux و react-redux را از طریق کد زیر نصب میکنیم


npm i redux react-redux   

حال یک فایل بنام store.js در پوشه store میسازیم و کدهای زیر را در آن قرار میدهیم دقت کنید که متد combineReducer  مجموعه ای از reducer ها را در قالب یک آبجکت دریافت کرده و خروجی آن داخل متد createStore منجر به ساخت store میشود


import {createStore, combineReducers} from 'redux';
import listReducer from './../reducers/listReducer'

const reducers = {
 list: listReducer
}

const store = createStore( combineReducers(reducers) );
export default store

حال داخل پوشه reducers یک فایل به نام listReducer.js ساخته و کد های زیر را داخل آن قرار میدهیم


const initialState = {
 items : [
  {value : 'item 1'},
  {value : 'item 2'},
  {value : 'item 3'},
 ]
}

function listReducer (state = initialState , action){
 switch (action.type) {

  case 'ADD_ITEM' : return Object.assign( {}, state, {
    items : state.items.concat( {value : action.value} )
  })

  default : return state;
  
 }
}


export default listReducer

در کد بالا initialState مقادیر اولیه کامپوننت لیست میباشد که به عنوان defaultValue برای آرگومان state تعریف شده است و داخل reducer در صورتیکه نوع اکشن ADD_ITEM ارسال شود کد مربوط به آن از طریق switch اجرا میشود

بعد از ساخت reducer مربوط کامپوننت لیست نوبت به ساخت اکشن ADD_ITEM میرسد برای این کار یک فایل به نام addItem.js داخل پوشه actions ساخته و کد های زیر را داخل آن قرار میدهیم


const addItem = value => ({
 type : 'ADD_ITEM',
 value : value
})

export default addItem

برای استفاده از store در فایل index.js کد های زیر را قرار میدهیم

اگر دقت کنید Provider که داخل کتابخانه react-redux است، store را در دسترس تمام کامپوننت های reactJs قرار میدهد
در پایان کار نوبت به کامپوننت List میرسد یک پوشه به نام list داخل components ساخته و یک فایل به نام list.js در آن ساخته و کد های زیر را داخل آن قرار میدهیم

در اینجا با استفاده از connect داخل کتابخانه react-redux است که state ها و dispatch ها را به کامپوننت تزریق میکند و پس از آن در قالب this.props برای کامپوننت قابل دسترسی خواهند بود